BANNER MY BESTYS 7

Exposicions

"L'ull desarmat" al Casal Solleric desplaça la mirada cap aIs perpetradors

\
bonart palma - 26/04/22

El Casal Solleric inaugura el 28 d'abril a les 19.30 h l'exposició L'ull desarmat, a cura de Nerea Ubieto. La mostra col·lectiva tracta un tema delicat com és la violació i proposa fer un gir a la nostra mirada a través dels treballs de Valeria Andrade, Shoja Azari, Arantxa Boyero, Núria Güell, Regina J. Galindo, Olalla Gómez Valdericeda, Cristina Lucas, David Martín i Marta Pujades. 

EIs projectes apunten a un engranatge ben constituït i assenyaIen cap a on s’ha de dirigir Ia responsabiIitat. A través d’aquest gir de 180 graus en Ia manera d’abordar Ia cuItura de Ia vioIació, Ia proposta despIaça Ia mirada des de Ies víctimes cap aIs perpetradors i eI règim de pensament que empara Ia vioIència. De tots eIs sistemes que governen Ies nostres ments (capitaIisme, neoIiberaIisme, productivisme), eI patriarcat és eI més antic de tots i es repIica en eIs aItres. Com apunta I’antropòIoga Rita Laura Segato, no és una reIigió o una cuItura –aquestes són Ies seves disfresses–, sinó un ordre poIític que és necessari desarticuIar des deIs seus fonaments. Aquest és I’objectiu de I’exposició: despuIIar I’uII –entès com a dispositiu de processament de Ia reaIitat– deIs fiItres impIantats sociaIment, basats en I’hegemonia d’aIIò mascuIí, bIanc, heterosexuaI i occidentaI, que Ii impedeixen veure-hi per si mateix.

Com explica la comissària: "La nostra manera de mirar mai és innocent; entenem i codificam el món a través d’un anquilosat sistema de creences, construït des de fora, però integrat com a propi. El procés de formació és complex, històric i sibil·lí: es desenvolupa a través de petits gestos i comportaments quotidians que consoliden una manera d’entendre i abordar el món. De tots els sistemes que governen les nostres ments (capitalisme, neoliberalisme, productivisme), el patriarcat és el més antic de tots i es replica en els altres. Com apunta l’antropòloga Rita Laura Segato, no és una religió o una cultura –aquestes són les seves disfresses–, sinó un ordre polític que és necessari desarticular des dels seus fonaments. Aquest és l’objectiu de l’exposició: despullar l’ull –entès com a dispositiu de processament de la realitat– dels filtres implantats socialment." 

Impremta Pages - banner-180x178Limit_obert_Bonart_180x180 px

Et poden
Interessar
...

GC_Banner_TotArreu_Bonart_817x88