FCC-Segell-banner4
Art i Dret: Dret de participació

Opinió

Art i Dret: Dret de participació

Bonart_banner-180x180_FONS-AVUI (3)Banner-Anastasia-180x180px_v1-cat
El dret de participació (o droit de suite) està reconegut en la llei de propietat intel·lectual a favor dels artistes plàstics, els quals tenen dret a percebre un import en el preu de tota revenda de les seves obres d’art que es realitzi en pública subhasta, en establiment mercantil o amb la intervenció d’un comerciant o agent mercantil.
Assenyala la doctrina que aquest dret de simple remuneració sorgeix com a compensació al principi d’esgotament del dret de distribució, en virtut del qual tot autor té poder d’autoritzar o prohibir la primera venda dels exemplars de la seva obra, pensem, per exemple, en obres literàries o musicals. No obstant això, quan ens referim a un autor de quadres o escultures, el qual es caracteritza per singularitzar la seva obra en un sol exemplar, veiem que l’artista plàstic posa la seva obra/exemplar per primera vegada a la venda en una sola ocasió i això el desafavoreix en comparació amb la resta d’autors. Per aquest motiu l’esmentada llei va configurar aquest dret de participació únicament per als artistes d’obres plàstiques d’exemplar únic.
En conseqüència, les obres que es beneficiaran del dret de participació sempre hauran de ser obres d’exemplar o exemplars únics creats per l’artista o obres plàstiques amb edició limitada d’exemplars.
Així doncs, aquest dret naixerà a favor de l’autor quan alguna de les referides obres sigui objecte de revenda en pública subhasta (en queden excloses les subhastes judicials o administratives), en establiment mercantil o amb la intervenció d’un comerciant o agent mercantil. És a dir, amb la intervenció dels professionals del mercat de l’art com ara sales de subhastes, galeristes d’art i, en general, qualsevol marxant d’obres d’art.
Queden excloses d’aquest dret les revendes que tinguin lloc entre particulars i les revendes en què participin galeries d’art sempre que es compleixin tres requisits: que hagin comprat directament a l’artista, que el termini entre la primera adquisició i la revenda no sigui superior a tres anys i que el preu de la revenda no excedeixi de 10.000 euros (exclosos impostos).
No obstant això el dret de participació no neix sempre, sinó només quan es tracti, com ja hem dit, d’obres d’exemplar únic o edició limitada d’exemplars el preu de revenda dels quals sigui igual o superior a 1.200 euros, exclosos els impostos. Cal notar que aquest llindar d’aplicació deixa fora els artistes joves, donat que les seves obres no solen aconseguir aquesta xifra.
Per la seva banda, correspondrà al venedor de l’obra abonar a l’artista o al seu drethavent l’import de la participació que es calcularà a través dels percentatges que marca la llei.
I correspon als professionals del mercat de l’art que hagin intervingut en la revenda l’obligació de notificar la venda en el termini de dos mesos, retenir l’import de la participació en el preu de l’obra revenuda o dipositar de manera gratuïta l’import fins al seu lliurament. Aquest dret de participació s’extingeix transcorreguts setanta anys després de la mort o declaració de mort de l’artista, raó per la qual les revendes posteriors ja no estaran subjectes a aquest dret.

(*) Sòcia de NIAL. Art Law. Advocada especialista en el mercat de l’art.

Il·lustració de Josep Perpinyà.

Et poden
Interessar
...

970x250_appec2021