FCC-Segell-banner4
Simfonia de llums i ombres de Ferran Freixa

Exposicions

Simfonia de llums i ombres de Ferran Freixa

Can Cabanyes, Caldes D'Estrac, 2020
BanerJaumeRiba05La-Galeria-201602-recurs
Passat i present. Així aterra el fotògraf Ferran Freixa (Barcelona, 1950) a la Fundació Palau de Caldes d’Estrac amb una exposició en què tracta i fa un repàs dels motius més icònics i actuals que Freixa ha treballat i treballa durant les últimes dècades. Un testimoni equilibrat i precís del patrimoni cultural urbà en procés de desaparició.
Es tracta d’una exposició monogràfi ca que omplirà les diferents sales de la fundació amb unes cent fotografi es en blanc i negre, del 14 de novembre al 21 de març, on s’ha realitzat un recorregut expositiu per veure la seva capacitat excepcional per captar i observar l’estat de les coses, el transcórrer de les llums, les ombres i els matisos. En defi nitiva, la captació d’un instant. Ferran Freixa, instal·lat fa anys a Sant Vicenç de Montalt, sempre ha tingut un ull actiu i predisposat, atent a detenir en el temps un instant fugaç, un lloc on concentrar aques-ta aura de misteri, d’acció i d’energia. L’artista té un interès encaminat cap al viscut, que capta i sublima l’estat de les coses amb un alè poètic, íntim. Una al-legoria del pas del temps. Si vol fotografi ar el Liceu tot just després de l’incendi del 1994, doncs col·loca la seva càmera i el trípode i, pacient, escull un racó i capta aquell moment, aquell espai. Estil impeca-ble visualment i gràfi cament.
A la Fundació Palau es podran veure cinc àmbits d’aquest passat i present, sense oblidar que Freixa fa cinquanta anys que està a la cerca de l’instant, amb imatges de fi nals dels setanta de botigues històriques, algunes de les quals ja desaparegudes, i d’aparadors del centre de Barcelona, junta-ment amb una sèrie de la Boqueria, que re-alitza amb un profund respecte, tot deixant que el lloc parli i emeti, i que impregni la pel·lícula amb la seva presència latent. Ti-ratges fotogràfi cs originals d’època fets per Freixa a partir de negatius analògics. De les botigues, el camí expositiu comis-sariat per la fotògrafa i dissenyadora Carme Masià, anem direcció cap als hotels i restaurants dels anys vuitanta, per ar-ribar a la gran sèrie del Teatre del Liceu. Finalment, trobem les colònies tèxtils de Catalunya del 2006 al 2009, un treball poc vist fi ns al dia d’avui, per acabar amb un treball totalment inèdit que col·loca el visitant al Maresme. Fotografi es actuals de llocs emblemàtics de Caldes d’Estrac i Sant Vicenç de Montalt, com ara l’hotel Estrac, el jardí de Maria o Can Cabanyes, una masia situada al davant de la mateixa Fundació Palau.
Ferran Freixa fi ca la seva càmera a somi-ar. Somia amb l’ull molt obert. Després el tanca i marxa amb les seves captures i ombres, amb la màgia de la llum. I la fundació s’omplirà de Freixa amb els seus instants fugaços i deixarem de pensar una mica en el present que ens toca viure (és la primera exposició temporal que s’inaugura després del confi nament i també la prime-ra com a nova directora d’Anna Maluquer) per cercar aquells moments escassos en què la fotografi a capta la idea del moment decisiu.

 

Fundació Palau - Caldes d’Estrac
Del 14 de novembre al 21 de març del 2021
www.fundaciopalau.cat

Et poden
Interessar
...

970x250_appec2021