LS_Online_BONART_1280X150-22

Opinió

Art i Dret: Compatibilitat: jubilació i creació artística

Art i Dret: Compatibilitat: jubilació i creació artística

En l’informe elaborat per la subcomissió per a l’elaboració de l’Estatut de l’Artista es fa constar la importància de l’activitat artística i creativa, sense que una societat moderna pugui prescindir del capital intel·lectual que aporten creadors i artistes, particularment en la seva etapa de maduresa, quan l’experiència acumulada pot afavorir la producció d’obres o actuacions més completes; havent de destacar que l’activitat creativa constitueix una aportació personal, única i irrepetible, en l’imaginari cultural, de la qual es beneficia el conjunt de la societat.

D’aquesta manera, per evitar que el creador hagi de triar entre percebre la seva pensió de jubilació del sistema de la Seguretat Social o continuar amb la seva activitat de creació artística, s’ha regulat, amb fonament en l’apartat 1 de l’article 213 del text refós de la llei general de la Seguretat Social, la compatibilitat entre la percepció de la pensió contributiva de jubilació del sistema de la Seguretat Social i els ingressos obtinguts per la realització de qualsevol activitat de creació artística que generi drets de propietat intel·lectual (drets d’autor).

Així doncs, podran acollir-se a aquesta compatibilitat els artistes beneficiaris d’una pensió contributiva de jubilació de la Seguretat Social que, amb posterioritat a la data de reconeixement de la pensió, ocupin una activitat de creació artística per la qual percebin ingressos derivats de drets de propietat intel·lectual, inclosos els generats per la seva transmissió a tercers, amb independència que per la mateixa activitat percebin altres remuneracions connexes.

No obstant això, no podrà acollir-se a aquesta modalitat de compatibilitat l’artista beneficiari d’una pensió contributiva de jubilació que, a més de desenvolupar l’activitat a la qual es refereix el paràgraf anterior, realitzi qualsevol altra feina per compte d’altri o per compte propi que doni lloc a la seva inclusió en el camp d’aplicació del règim general o d’algun dels règims especials de la Seguretat Social.

D’altra banda, cal apuntar que aquesta modalitat de jubilació comporta una cotització de solidaritat del 8%, a més de la cotització pels conceptes d’incapacitat temporal i contingències professionals.

A tots els efectes els artistes que s’acullin a aquesta compatibilitat tindran la consideració de pensionistes.

En conseqüència, l’activitat de creació serà compatible amb el cent per cent de l’import que correspongui percebre o, si escau, estigués percebent el beneficiari per la pensió contributiva de jubilació.

(*) Sòcia de NIAL. Art Law. 

Advocada especialista en el mercat de l’art.

Il·lustració de Josep Perpiñà.

Aquest article es va publicar en l'edició de paper de bonart n. 188 (novembre i desembre 2019 i gener 2020).

40_MNACTEC_Banner-180x180CC_Online_BONART_180X180

Et poden
Interessar
...

Banner_MaquinesdelTemps_970x250